mobile-nav-handler1.png


 

GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af april. Indkaldelse sker 4 uger inden.
En uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden med forslag der skal behandles, samt revisorgodkendt årsregnskab.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage inden.

Opstilling til bestyrelsen
Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen, kan sende besked til sekretariat inden generalforsamlingen. Opstilling kan også ske på selve generalforsamlingen. Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges ved afstemning.

Afstemning
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse (eksempelvis har et firma kun én stemme).
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt afgivne stemmer.
Hvis man er forhindret, kan der stemmes ved at give skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe en fuldmagt.