mobile-nav-handler1.png

GENERALFORSAMLING

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af april. Indkaldelse udsendes 4 uger inden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage inden generalforsamlingen.
En uge før generalforsamlingen udsendes dagsorden med forslag der skal behandles, og revisorgodkendt årsregnskab.

Opstilling til bestyrelsen
Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen, kan sende besked til sekretariat inden generalforsamlingen. Opstilling kan også ske på selve generalforsamlingen.
Formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vælges ved afstemning. Se også bestyrelse.

Afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, uanset kontingentklasse - eksempelvis har et firma kun én stemme.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt afgivne stemmer. Hvis man er forhindret, kan stemmes ved via skriftlig fuldmagt til andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe én fuldmagt.